Main menu เมนูหลัก
header กระบวนการบริหารจัดการการรับสมัครนักศึกษา
header การรักษาคุณภาพการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน การบริการและจำนวนนักศึกษา
header การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
header ข้อมูลการไปราชการ
header คณะครุศาสตร์
header คณะพยาบาลศาสตร์
header คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
header คณะวิทยาการจัดการ
header คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
header สถาบันวิจัยและพัฒนา
header สำนักงานบัณฑิตศึกษา
header สำนักงานอธิการบดี
header สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
header สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
header สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน
 

ประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ

 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระบบการจัดการความรู้ (KM) 

 
รายการบทความล่าสุด
bullet การจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (กิ่งดาว ฮั่วจั่น)
     ลงบทความวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 16:57 น.  
 
bullet แผนการจัดการความรู้ (กลุ่มเป้าหมาย) (กิ่งดาว ฮั่วจั่น)
     ลงบทความวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 16:56 น.  
 
bullet การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร (ไม่พบข้อมูลผู้ใช้งาน)
     ลงบทความวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13:28 น.  
 
bullet การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร (ไม่พบข้อมูลผู้ใช้งาน)
     ลงบทความวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13:27 น.  
 
bullet การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร (ไม่พบข้อมูลผู้ใช้งาน)
     ลงบทความวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13:27 น.  
 
bullet การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร (ไม่พบข้อมูลผู้ใช้งาน)
     ลงบทความวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13:27 น.  
 
bullet การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร (ไม่พบข้อมูลผู้ใช้งาน)
     ลงบทความวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13:27 น.  
 
bullet โครงสรางหลักสูตรและผลการเรียน (นาฎถยา แดงเย็น)
     ลงบทความวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 15:02 น.  
 
bullet การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ผู้ดูแลเว็บคณะพยาบาล)
     ลงบทความวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:40 น.  
 
bullet ระบบและกลไกการกำกับติดตามและส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สุรีรัตน์ คล้ายสถาพร)
     ลงบทความวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 15:21 น.